Kogo dotyczy PIT-37?

Najczęściej wypełnianą deklaracją podatkową jest formularz PIT-37. Szacuje się, że dotyczy on średnio 80% podatników, z czego zdecydowana większość rozlicza w ten sposób swoje dochody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę.

Formularz PIT-37 – najważniejsze informacje

Druk PIT-37 stanowi jeden z rodzajów deklaracji podatkowej udostępnianej przez Ministerstwo Finansów. Obowiązek wypełnienia tej deklaracji ciąży na podatnikach, którzy w danym roku otrzymywali wynagrodzenie oraz rozliczają się za pośrednictwem płatników. Innymi słowy, druk PIT-37 powinny wypełnić wszystkie osoby, które uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej 17% lub 32% w zależności od osiągniętego dochodu. W takich przypadkach płatnikiem składek może być np. pracodawca zatrudniający daną osobę na umowę o pracę oraz odprowadzający za nią zaliczkę na podatek dochodowy.
Płatnik składek do końca stycznia ma obowiązek wystawienia formularza PIT-11 i przesłania go do urzędu skarbowego. Musi go także przekazać osobie, której PIT-11 dotyczy. Na jego podstawie następuje rozliczenie się z urzędem skarbowym podatnika, który na złożenie deklaracji PIT-37 ma czas do końca kwietnia. W przypadku braku jakiejkolwiek akcji przed podatnika, zostanie on automatycznie rozliczony przez system.

Jakich osób dotyczy formularz PIT-37?

Druk PIT-37 powinni złożyć wszyscy podatnicy, do których stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym, a dokładnie art. 45 ust.1 tej ustawy. Warunkiem określającym czy należy składać zeznanie podatkowe PIT-37 jest uzyskiwanie przychodów ze źródeł, które są położone na terytorium RP, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową oraz na rzecz których, płatnicy odprowadzali podatek dochodowy i tym samym wystawili podatnikowi deklarację PIT-11. Co ważne, katalog osób, które powinny w ten sposób się rozliczyć jest otwarty i zaliczyć do nich należy osoby, które uzyskały

  • wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy (oraz stosunków pokrewnych),
  • przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście (np. z tytułu umowy zlecenia, różnego rodzaju kontraktów,
  • pełnienia działalności sportowej czy społecznej,
  • uzyskiwania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent krajowych oraz emerytur, stypendiów,
  • należności z umów akwizycyjnych, z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego (mających formę pieniężną)
  • przychodów z praw autorskich oraz innych praw majątkowych,
  • świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, a także z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń.

Co ważne, podatnik nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym także specjalnych działów produkcji rolnej) i nie może odliczać tzw. minimalnego podatku dochodowego. PIT-37 wyklucza także możliwość uwzględnienia strat poniesionych w ubiegłych latach, z tej formy rozliczenia nie mogą skorzystać także osoby rozliczające się z małoletnimi dziećmi. Warto wiedzieć, że z formularza PIT-37 mogą skorzystać osoby opodatkowujące osiągnięte dochody indywidualnie, jak również te, które opodatkowują się wspólnie z małżonkiem. Mogą z niego skorzystać także osoby samotnie wychowujące dzieci.

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *